Uit het Archief

Uit het Archief

RKSV Bekkerveld werd 28 mei 1944 opgericht. Getuige het verslag van de eerste Algemene Ledenvergade-ring beschikte men toen nog niet over een typemachine, te zwijgen over een computer met een tekstverwer-ker. Notulen van vergaderingen werden handmatig uitgeschreven en in mappen en/of dozen gearchiveerd. Men kon toen nog niet bevroeden dat ooit het archiveren digitaal kon plaatsvinden. Het woord 'digitaal' was onbekend. In september 2014, meer dan 70 jaar later, hadden enkele leden van RKSV Bekkerveld zich be-reid gevonden om dit digitaliseren van het archief ter hand te nemen. In de jaarvergadering van 29 december 2009 werd het initiatief met instemming begroet.

Uiteraard was het digitaliseren een dynamisch proces. Onder andere foto's, krantenartikelen, wedstrijdver-slagen, notulen, jaarrekeningen en uitgaven van het clubblad zijn verzameld, gescand en vervolgens gerang-schikt. Gevoerde interviews vulden deze verzamelde gegevens aan.

Ondanks dat het digitaliseren nog lang niet is afgerond, is besloten om uit de verzamelde gegevens de ge-schiedenis van RKSV Bekkerveld te distilleren. Vooralsnog beperkt zich dit tot de eerste 75 jaar.

Deze geschiedenis word inzichtelijk gemaakt door per seizoen algemene informatie over de club te verschaf-fen en vervolgens over dit seizoen de sportieve prestaties per elftal weer te geven. De verzamelde gege-vens, omgezet in PDF-bestanden, vormen de bijlages van de geschiedenis.

Regelmatig wordt in de teksten het #-teken gebruikt. Dit geeft aan dat iets nog niet bekend is. Daarom is het ook met geel gemarkeerd. Het geel markeren wordt ook gebruikt om aan te geven dat de gemarkeerde tekst of andere onderdelen niet voor 100 % op juistheid geverifieerd zijn kunnen worden.

De komende tijd zal de geschiedenis van RKSV Bekkerveld op de website van RKSV Bekkerveld worden gepubliceerd. Regelmatig zal kriskras door de geschiedenis van RKSV Bekkerveld een seizoen worden gepresenteerd. Hierbij wordt een ieder uitgenodigd om eventuele omissies in deze geschiedenis aan ons kenbaar te maken. Aanvullingen worden uiteraard ook op prijs gesteld. Omissies en aanvullingen kunnen via het volgende e-mailadres worden doorgegeven webredactie@bekkerveld.com.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!